skip to Main Content

Työhyvinvointi = onnellinen tekeminen

Hakeutuessani työhyvinvointivalmentajan koulutukseen pohdin pitkään, mitä työhyvinvointi on minulle. Mielikuvissani sinkoilivat entisessä työpaikassani tehdyt työhyvinvointitutkimukset sekä niistä saatujen tulosten tarkastelut. Sekä se, että siihen se sitten jäi. Tulosten tarkasteluun.

Käsitteenä työhyvinvointi on abstrakti, eikä sillä siten ole havaittavissa olevaa muotoa (kuten esimerkiksi kynällä). Työhyvinvointi -sanaa käytetään eri yhteyksissä eri tavoin, joten sillä on myös kontekstuaalisen merkitys. Sana siis tarkoittaa eri yhteyksissä ja eri ihmisten kanssa keskusteltaessa erilaisia asioita ja siinä yhdistyy erilaisia tekijöitä, kuten:

  • henkilöön (työntekijään) liittyvät tekijät
  • työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät tekijät,
  • ilmapiiriin, ryhmähenkeen ja työkulttuuriin liittyvät tekijät sekä
  • organisaatioon, esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät tekijät.

Työhyvinvointityössä puolestaan yhdistellään erilaista tietoa, joka nousee käytännön toimintaperiaatteista sekä tieto- ja tieteenaloista. Työterveys, työpsykologia, organisaatio- ja johtamistieteet luovat vankan pohjan tiedon muodostumiselle. Erilaiset parantamisen käytännöt kuten työnohjaus, työhyvinvointikyselyt ja -konsultaatiot tuovat oman lisänsä tietoperustaan. Esimerkiksi työnohjauksen äärellä yksilön ääni tulee kuulluksi jopa paremmin kuin erilaisten kyselyiden kautta.

Julkisessa keskustelussa työhyvinvointiin linkittyvät työn tehokkuus, huono johtaminen, työpaikkakiusaaminen, työuupumus ja organisaatiomuutosten aiheuttamat rasitukset. Keskusteluissa nousevat usein esille työhyvinvointiin liittyvät ongelmat ja vaikeudet. Näiden pohjalta ajatellen työhyvinvointi -käsite on käytännöllinen, erilaisia näkökulmia, käytännön tarpeita ja kiinnostuksia sisältävä termi. Myös oma kiinnostukseni työhyvinvointiin on lähtöisin näistä yllä mainituista ongelmista.

Työhyvinvointi -käsitteen monimerkityksen takia on tärkeä selvittää työhyvinvointivalmennuksia tilaavalta asiakkaalta, mikä on juuri hänen ja hänen työyhteisönsä käsitys työhyvinvoinnista. Selvityksen avulla saadaan kartoitettua paikallinen tarve ja ymmärrys sekä pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan tarpeen mukaisia valmennuksia ja ohjauksia.  Tai vaikka blogeja😊.

Meillä jokaisella on suuri vastuu omasta ja työyhteisömme työhyvinvoinnista. Yksilön vastuun lisäksi esimiestyöllä ja johtamisella on merkittävä osuus työhyvinvoinnille. Mielestäni kestävää työhyvinvointia ei saavuteta yksittäisillä työhyvinvointi-/virkistyspäivillä (niin mukavia kuin ne ovatkin), vaan se on jäntevää, pitkäkestoista ja päämäärätietoista tekemistä työn arjessa.

Niin, mitä kaikkea työhyvinvointi on minulle? Opintojen aikana ja lopputyötä varten piirtelin oheisen Mind mapin. Mind mapin pohjalta ajatus tiivistyi ja minulle työhyvinvointi on hyvinvointia työssä ja työn äärellä. Se on työn iloa, jaksamista, mielekästä ja motivoivaa tekemistä, vaikuttamista, kehittämistä ja kehittymistä. Onnellista tekemistä.

– Annukka

Ps: Oletko miettinyt, mitä työhyvinvointi on sinulle?

Lähteet:

Kaunismaa, P. & Lind, K.: Työyvinvointi kolmannella sektorilla

Manka, M-L.: Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen

Back To Top